Communications Courses at Kunsangar North and Merigar East with Gianfranco Brero

cc#16Kunsangar North – Group 1 (July 24th – 27th, 2017)

Igor Berkhin
Nadejda Kopaneva
Viktor Krachkovskiy
Evgueniya Lenkevich
Faziliya Nigmatulina
Elena Pakhno
Anastasia Panfilova
Nadejda Puro
Maria Shevchenko
Marina Sukhanova
Tamara Vinokhodova
Grigoriy Mokhin

 

Communication Course #17 - Kunsangar NorthKunsangar North – Group 2 (July 24th – 27th, 2017)

Vita Adamenko
Yanina Bekshibaeva
Vladimir Beliayev
Aleksandr Gomonov
Aleksey Jarinov
Adilya Mystafina
Irina Novikova
Tatiana Pronicheva
Margarita Solovtsova
Valeria Spasskaya
Elena Stalnichenko 
Oleg Tonakov

 

Communication Course #18 - Kunsangar NorthKunsangar North – Group 3 (July 29th – 31st, 2017)

Vera Andreeva
Vladislav Bespalov
Medegma Budaeva
Manidari Dobdonova
Andrey Golovachev
Olga Gomilevskaia
Gennadiy Karpov
Tamara Khamdamova
Ruslav Kim
Alexandr Mochalkin
Olga Nimachuk
Nataliya Pazdniakova
Olga Pljaskina
Oleg Troyanovskiy

 

Communication Course #19 - Merigar EastMerigar East (August 4th – 6th, 2017)

Orlin  Karaivanov
Piotr  Marcik
Oana  Marcu
Erika  Motylova
Stamatia  Rori
Gabriella  Schneider
Zsolt  Somogyvári
Nina  Tkachova
Monika  Walczak
Petra  Zezulkova

Download PDF